One of the first 10.000 www homepages:
Time machine (back to pre AD 1993): This is how an article on my homepage looked all these years ago! Pretty close at least ...sure, I lost almost all the articles ....however, this article was part of the homepage (but in an earlier version than this 1995 version). Back then it was displayed with the Mosaic browser. Pretty cool stuff by the standards of way back then! Feel free to explore it, as it looked all these years ago - Or check out how the home page looked app. half a year later, before settling on the present design.
If timetravel and web archaeology is not your thing then return to the present: current homepage.


Psykohistorie

----------------------

En l|sning til kriseramte samfund.

----------------------------------------

En del af Mads F|ks l{sere har i den senere tid ligget s|vnl|se om natten plaget af sp|rgsm}let om , hvorvidt psykohistorie kan anvendes i en k|situation i Aarhusianske kantiner. Dette og mange andre kritiske sp|rgsm}l vil man f} svar p} ved at l{se den f|lgende artikel.

----------------------------------------------------------------

Indledning :

-------------

Krisen er over os. Altid tordner problemerne sig op mod de stakkels forsvarsl|se mennesker. Hvor ville det v{re rart, hvis vi kunne trykke p} et par taster p} en computer og s} f} l|sningen til vore problemer ! Til det form}l opfandt Isaac Asimow teorien om psykohistorie.

I vort velordnede samfund forledes vi til at tro at tilv{relsen g}r planm{ssigt. At menneskelig vilje og beregningskraft har check p} tingene. Vi ved at solen stiger op i |st hver mogen. Men ikke nok med det. I TV's vejrudsigt er man ikke bange for at fort{lle , hvad temperaturen er i en storby om en uge. Indenfor billard er man ikke blege for forudsige en kugles bane henover bordet ved st|d med X kraft i Y vinkel.

Altsammen er det jo yderst r{sonabelt -, hvis man da ellers bare havde taget h|jde for "sommerfugleeffekten" . Hvilket man bare ikke har.

T{nk nu hvis alle storbyens indbyggere t{ndte deres varmeovne ude p} altanen ? Ja, det var den vejrudsigt ! Og m}ske basker en sommerfugl med vingerne i kina , hvilket ved f|lgeeffekt p} f|lge- effekt giver orkan i USA, hvilket .....

Ikke engang en billiardkugles bev{gelse henover et p{nt gr|nt billiardbord kan beregnes. Mikroskopiske uj{vnheder i billiardbordet skaber sm} uforudsigelige afvigelser, der ....

Endelig er der ukendte asteroider , som b}de kan |del{gge vejrudsigter og det der med at solen stiger op i |st hver morgen ....

Nu er det jo s}dan med forudsigelser, at vi ofte forl{ngst har glemt dem, n}r h{ndelsen skal indtr{ffe ( V|lven p} Island mente f.eks. at George Bush ville blive genvalgt i l992 ) - Og nogle h{ndelser forudsiges jo rent faktisk korrekt. S} vi tror p} menneskehedens evne til at beregne,styre og lede.

Science Fiction forfatteren Isaac Asimow har taget skridtet fuldt ud og introduceret begrebet Psykohistorie - hvorledes menneske adf{rd beregnes ved hj{lp af matematiske ligninger.

Det f|lgende er s} en historie om psykohistorie. Ren fiktion er det - for det kan jo ikke lade sig g|re ! Men selvf|lgelig vil der blive gjort fors|g p} at neuroprogrammere (hjernevaske) l{seren til at tro p} ideen.

Kloge mennesker mener jo at man kan beregne n{ste }rs underskud p} statsbudgettet. Vejret om 7 dage og lignende - s} hvorfor ikke menneskelig adf{rd ?

Det er meningen at dette i|vrigt skal v{re en apolitisk og ikke kontroversiel artikel - hvorfor jeg p} forh}nd m} beklage enhver yttring , der m}tte blive udlagt anderledes ! Psykohistorie skulle jo gerne v{re en objektiv st|rrelse , for nu ikke at sige en matematisk disciplin !

For at kunne fort{lle om nogle af de centrale psykohistoriske problemstillinger har det v{ret n|dvendigt at referere til visse kendte politiske unioner , visse kendte lande osv. Udfra et strengt psykohistorisk perspektiv m} det beklages, hvis eksemplerne tager opm{rksomheden fra de almentgyldige psykohistoriske principper. En streng psykohistoriker ville s}ledes m}ske v{lge sine eksempler fra , hvordan d.3 Kalif styrede det Osmanniske rige. Men n}r lemmaer og dilemmaer fra psyko- historien skal forklares er det nok en fordel, hvis eksemplerne er l{seren godt bekendt.

Kan l{seren forestille sig selv som et evigt v{sen med et overlegent forhold til tid og rum skulle det dog v{re muligt at have et afslappet forhold til de givne eksempler.

Psykohistorie :

---------------

Isaac Asimow n}ede at skrive 470 b|ger , d{kkende videnskab,Shakespeare, Science Fiction og meget mere. Mest kendt blev nok hans Foundation- serie (Stiftelsen) i 7 bind.

Historien starter i }r 12069 G.E. ( Galactic Era ) . Menneskeheden er spredt udover helen Galaksen , men styres fra planeten Trantor med 40 milliarder indbyggere - Overhovedet er formeldt kejser Cleon l, men reelt af l-minister robotten Eto Demerzel. Ja, alt er tilsyneladende godt , bortset fra alts} at imperiet er ved at g} i opl|sning !

Dette er forudset af den smarte psykohistoriker Hari Seldon , der har lavet det grundl{ggende arbejde i psykohistorie. Menneskelig adf{rd reduceret til matematiske ligninger. Seldon vil bruge sin psykohistoriske indsigt til at lave et nyt imperium viet til kunst,videnskab og teknologi. Kort sagt alt det det gamle imperium var degenereret v{k fra i magtbeg{r og regale traditioner. Planen er at l{gge en Foundation (stiftelse) i galaksens udkant viet til naturvidenskab og en anden i den anden ende af galaksen viet til mentale discipliner. Virkende i et samspil skal de som ved at bruge psykohistorien komme til Hari Seldons dr|mmeunivers.

Asimow har indr|mmet at han fik ideen til sin historien ved at l{se om Romerrigets fald. Og hvorfor dog kun bruge psykohistorie i en fjern fremtid og i science fiction regi .Ganske vist mente Asimow at han ve at henl{gge sine historier til fjerne galakser kunne undg} at blive mist{nkt for at v{re politisk engageret - og derved ikke et m}l for hverken forf|lgelse eller heltedyrkelse. Sikkert et ganske frugtbart synspunkt . Men det er nu lidt besv{rligt at have psykohisto- rien sv{vende deroppe i det interstellare rum. Nej , ned p} jorden med psykohistorien !

Pointen ved megen psykohistorisk t{nkning er at se forfaldet i opgangsperioden. N}r heste blive udn{vnt til konsuler osv. Ja, s} beh|ves der n{ppe psykohistorie til at se at kurs{ndringer er fordel- agtige for den givne organisation eller samfund.

Endnu har menneskeheden d}rligt nok 2000 }r nedskreven historie. Og f|lgeligt ikke megen materiale at lave psykohistorie over.

Hvis man t{nker sig om, ved man godt at de f{rreste imperier varer evigt. Og kun ganske f} organisationer har evigt liv - I dets f|dsel ligger }rsagen til dets d|d.

Styreformer skifter fra demokrati til aristokrati til oligarki til monarki til tyrani og tilbage igen. Ja, s}dan var det ihvertfald i fortiden , men nu er alting "selvf|lgelig" anderledes. Vort land , vort imperium - ja, de vil "selvf|lgelig" vare evigt !

Danmark og psykohistorie.

-------------------------

Var man psykohistoriker ville man m}ske lave en analyse a la det f|lgende over det danske samfund :

En stat holdes igang v.hj.af. penge. Den enkleste m}de for en stat at samle penge ind p} er ved s|r|veri (|resundstold ?) eller ved kopskat. Kopskat er enkel : Alle h|j som lav,rig som fattig,dum som klog betaler X - kroner i skat.De der ikke har lyst f}r hugget hovedet af.

Dette er enkelt , men ikke "retf{rdigt". I Danmark er retf{rdigheden s} perfektioneret - men selv en s} glimrende ide har ogs} en masse bieffekter - der bygges kort sagt op til en "Seldon-krise". I det danske velf{rdssamfund indtraf denne "Seldon-krise" omkring skatterevolten efter jordskredsvalget i 1973. De ansvarlige for revolten blev sat i f{ngsel og hjernerne blev sat i bl|d for at finde en l|sning. En del af planen var vist at blive optaget i EF-unionen. Hermed er alt dog ikke fryd og gammen. De fleste af de nu fusionerede stater medbringer store budgetproblemer grundet deres retf{rdighedstrang ( Ja, det er n{sten et krav for optagelse - - J{vnf|r at Sverige er et godt kandidat-land , med et 93 budgetunderskud p} ca. 220 mia. kr. , mens et land med orden i |konomien , som Tjekkoslovakiet , p{nt m} vente udenfor - Observation foretaget af en sp|gefugl blandt psykohistorikerne !).

Problemerne geares lidt op , men forbliver de samme. Nogle enddog v{rre.Rousseau var inde p} at antallet af styrende er omvendt proportionalt med befolkningsst|rrelsen. Herved opst}r en psykohistorisk drift v{k fra demokrati til aristokrati osv. Lodtr{kningsdemokratiet dage er talte ( Hvis alle er lige og lige egnede kan vi jo bare tr{kke lod om hvem der skal sidde i de styrende organer - lodtr{kning vil sikre at alle subgrupper bliver repr{senteret og at ingen sidder for l{nge i de styrende organer).

Forts{tter processen med driften i retningen af aristokrati , opst}r der efterh}nden en lavdeling indenfor aristokratiet osv. osv. Tilsidst kommer monarkiet med spraglede vagtparader,maskingev{re, bilkorteger og andre eksempler p} demokratiets reelle d|d. Seldon-kriserne vil komme med stadig st|rre hyppighed. Forfaldet er igang og kollapsen er t{t p}. F|des , vokse, modnes , blomstre og d| . Menneskelivets betingelser og alle menneskesamfunds betingelser if|lge psykohistorien.

Individers plads i psykohistorien.

-----------------------------------

Nu kunne man m}ske forledes til at tro at individet ingen rolle spiller i psykohistoriens store sammenh{ng. Det er b}de sandt og helt forkert. For selv en mikromal {ndring i startbetingelserne (bask med en sommerfugle vinge) kan give en totalt anderledes slutsituation.

Dette er et meget vigtigt aspekt i psykohistorien. Alligevel er der ogs} noget meget pudsigt med gentagelse af de samme m|nstre. M|nstre , der gentager sig igen og igen i psykohistorien. S}vel i det store plan , som i det helt sm} - N{sten helt ens , og dog s} helt forskelligt. Lincolns sekret{r hed Kennedy og Kennedys sekret{r hed Lincoln.

Eller hvad med historien fra 4 Juli festlighederne i 1826. Guvern|r Clinton fra New York skar her for af Oksestegen. Men var meget bedr|vet den dag. 2 af unionens st|rste (kun overg}et af George Washington) - Thomas Jefferson og John Adams begge var d|de den dag. Netop p} unionens f|dselsdag. M}ske var guvern|ren ogs} lidt ked af at han aldrig blev pr{sident. Eller over at New York tilsyneladende ikke ville stoppe sit voksev{rk. Netop nu var man oppe p} det svimlende antal af 32.000 indbyggere. Den n{stst|rste by i unionen efter Philadelphia's 40.000. Og hvordan skulle det ikke g} i fremtiden . Nu da man var enedes om f{lles m|nt i de 13 stater. Der var nok at v{re bekymret over. De gode borgere i Rhode Island var faktisk s} bekymrede, at de i 1788 skulle bruge et par afstemninger inden de havde kunnet indse velsignelsen ved hele dette unionshall|j (Country members against - tradings towns for , som man sagde dengang i 1788 ).

Psykohistoriske kendetegn.

--------------------------

Selvom de forskellige organisationer og samfund naturligvis er helt forskellige er det en psykohistoriske p}stand at visse karistika g}r igen . Og at man omkring dem kan danne en teori.

a) Vil imperiets sidste hersker altid komme fra imperiets udkant ? e.g. Napoleon,Corsika - Stalin,Georgien.

b) Vil en demokratisk valgt leder fors|ge at blive ved magten ved at have knapt s} markante nr. 2' er : Nixon - Spiro Agnew , Bush - Dan Quyale.

c) Kommer et stort imperiums f|rste alvorlige krise f|rst efter godt 70 }r :

Sovjet 1917 - ca. 1990 , USA ca. 1785 - 1860 . Og kan EU-tilh}ngere derved f|le sig sikre indtil }r ca. 2060 ?

d) Har James Monroe (US-pr{sident 1817-25) i psykohistorisk forstand ret , da han sagde :

"Kun n}r folk bliver uvidende og korrumperede, bliver de villige instrumenter for fratagelser af deres egne rettigheder og efterf|lgende ruin". Og i hvilken grad har dette udsagn betydning nu , med den store udbredelsen af TV ?

e) Er det et forfaldssymptom , hvis systemets indre logik ikke er folkeligt forst}eligt : I EF-regi gives produktionsst|tte til vin- og tobaks dyrkning. Derefter bruges millionbel|b mod at advare mod de selvsamme produkter. Og derefter bruges millionbel|b indenfor sundhedsv{senet p} dem der ikke lyttede til advarslerne. De mange minusser i budgettet udlignes heldigvis af af de mange afgifter p} produkterne.

Fra et overordnet budget synspunkt fungere alt fint - logikken er fra et mere folkeligt niveau , m}ske vanskelig at se ? Og hvilken sammenh{ng har det s} p} hvorn}r den f|rste seldonkrise indtr{ffer ?

f) Er udvidelse af kriterierne for demokratisk medindflydelse altid en systembevarende handling ?

For 200 }r siden sorterede man intelligente v{sner fra p} grundlag af k|n og hudfarve. Forestiller man sig i }r 2100 en st|rre m{ngde intelligente computere . Vil man s} ogs} diskriminere mod dem ? Og hvad nu hvis der er flere computere end mennesker - vil man stadig give dem stemmeret ? Og er det begyndelse eller enden p} den p}g{ldende samfundsorden ? Eller vil menneskeheden altid opretholder Apartheid overfor vore sande br|dre computerne ?

g) N}r d}rlige politikere har gjort deres st}r milit{ret s} altid i kulissen parate til at gribe ind : Romerriget, Iraq , Chile etc.

h) Imperiedannelser har en hvis fork{rlighed for symboler - ved festlige lejligheder , p} offentlige bygninger , flag og m|nter osv. for derigennem at vise sin magt over menneskesj{lene. N}r imperiet oph|rer fjernes disse ting s} igen. Men er civilisationsgraden af et imperium omvendt proportionalt med dets |nske om at fremvise disse symboler.

i) Indtil nu har der v{ret 6 Apolo landinger p} m}nen , den sidste i 1972. Skylab ,SpaceShuttle ,MirRumstation og her i slutningen af 90'erne rumstationen Freedom . Men i betragtning af hvor ufattelig kort der er til M}nen er det jo m{rkeligt at menneskeheden fortsat vil g} og tr{de p} hinanden hernede p} Jorden,skyde hinanden i Jugoslavien , tilslutte sig mystiske politiske organisationer med vold,pamperi,magtbeg{r og lign. p} programmet. Hvilken psykohistorisk mekanisme skal s} aktiveres for at starte et kvantespring i menneskelig moralsk og teknologisk t{nkning ?

Jo , psykohistorien har et stort kildemateriale at |se af . Og mange problemer at forst} og l|se. Problemet er at tolke en situation korrekt. Foreksempel er det egentligt sv{rt at skelne mellem et midt-s|gende synspunkt og et ekstremistiskt. Hvori ligger forskellen mellem et beslutningsdygtigt styre og et s} centralt styre at demokratiet og folks medleven forsvinder ? Hvad er forskellen mellem |nsket om kortere arbejdstid og den ultimative opfyldelse af dette krav - arbejdsl|shed ?

Opl|sningstendenser i et samfund skal i psykohistorisk forstand nok bl.a. m}les p} graden af radikalisering af synspunkter. Omend det nok ogs} er fra samme kategori at et symstems n|dvendige nyt{nkning skal komme. Alt ialt en meget delikat balancegang, hvor systemet vakler mellem stagnation og revolution. En f{rdigudviklet psykohistorisk teori skal kunne bed|mme/forudsige hvor man pt. er - og p} grundlag heraf skal "den systemansvarlige" tage de n|dvendige forholdsregler.

Psykohistorien som v{rkt|j til intelligent planl{gning i samfundet.

-------------------------------------------------------------------

G}r menneskeheden s} nu igang med at fuldf|re projektet psykohistorie ( Og med den store arbejdsl|shed er der jo arbejdskraft nok !) - skulle man i l|bet af kort tid have et v{rkt|j til ved med heuristikker og statistiske metoder at kende menneskesindet , at kende historien . Efter en del perfektionering kan den s} s{ttes i drift som et hj{lpemiddel til at styre samfundet i den |nskede retning. Som alt efter smag og behag kunne v{re noget med et fremme af kunst,videnskab og teknologi. Man m} dog selvf|lgelig v{re P}passelig med ikke at l|be ind i det problem som Robespierre og Lenin ( Og mange efter dem ) l|b ind i : At implementationen af paradis f}r karakter af helvede - nu vil psykohistorisk teori , jo "naturligvis" ogs} fors|ge at tage h|jde for det . det skulle kort sagt ikke v{re noget problem her.

Projektet starter med at de sidste godt 2000 }rs historie indenfor samfund og virksomhedsstruktur f|res ind p} computer. Et ekspertsystem skal s} udvikles , der skal kunne generalisere s} meget at den udfra en given situation kan forudsige , hvordan situationen vil udvikle sig. Hermed er psykohistorie en realitet og Asimow vil bestemt ikke have levet forg{ves. Nu mangles s} bare en implementation af elementet styring. Her forudsiges indfalds vinklen af blive mentalistiskt eftersom al fysik styring (tanks ,pigtr}d ,pisk osv. ) n{sten altid er sl}et fejl og ihvertfald sj{ldent har haft varige effekter. Psykohistorien er dog n}r alt kommer til alt m}ske af alt at betragte som en l{gefunktion. Sygdomme p} samfund og organisationer diagnosticeres. De der antages at v{re d|delige skal man pr|ve at undg} , mens lidt sm}skavanker kan man m}ske godt leve med . Men alle disse praktiske implementations sp|rgsm}l overlades hermed til teknikkerne .

Et perfekt psykohistorisk apparatur vil give imperier evigt liv - ligesom evigt liv gives til patienterne hos gode l{ger. Dette vil i sig selv ikke v{re noget psykohistorisk problem - det vil bare bevise menneskehedens evne til at s{tte sig udover den natur hvorfra de er skabt. Der er kun et problem med psykohistorie : Vi bliver nok n|d til at vente til }r 12069 G.E. inden det bliver en realitet. Til alt held kan det dog nok allerede nu afsl|res , at smiler man til kantinedamen (selvom man har st}et i k| i urimelig lang tid) . Ja, s} kan det ved f|lgevirkning p} f|lgevirknin sikkert give sig udslag i helt fantastiske resultater.

Simon Laub

Litteratur :

Asimow , Isaac "Stiftelsen" Borgen l979

Chrichton , Michael "Jurassic Park" Lindhardt og Ringhof l993

Grimbergs Verdenshistorie Politikkens forlag

Hofstadter - "Metamagical Themas - questing for the essense of mind and pattern" Basic Books l985